Wonen in de Hof

De Regionale Woonvisie Twente 2015-2025 'Natuurlijk...Wonen in Twente' geeft de gezamenlijke uitgangspunten weer waarmee lokale woonafspraken en keuzes in lijn zijn. Deze visie is door veertien Twentse gemeenten; waaronder Hof van Twente, achttien Twentse woningcorporaties en de Provincie Overijssel opgesteld. De bevolkingskrimp, waarvan zeker ook in de Hof van Twente sprake is, verdient een pro-actieve aanpak. De grote opgave ligt vooral in het toekomstgeschikt maken en houden van de bestaande woningvoorraad. Onderlinge afstemming en samenwerking tussen betrokken partijen is noodzakelijk. Nieuwbouwwoningen zonder aardgas aansluiting wordt een nieuwe norm.

Speerpunten zijn:

  • Wonen voor iedereen; het aanbieden van voldoende en een gevarieerd aanbod
  • Elke woning moet raak zijn waarbij kwaliteit boven kwantiteit gaat; duurzaamheid en levensloopgeschiktheid (mensen zo lang mogelijk in hun eigen vertrouwde omgeving laten wonen)
  • Vernieuwing en inbreiding gaan boven uitbreiding
  • Regionale samenwerking
Wij zijn de hof Wij zijn de hof